Zaznacz stronę

REGULAMIN  

 

„Eliminacje do Warsztatu Programistycznego EXATEL 2019”

 

1. W niniejszym Regulaminie poniższym pojęciom nadano następujące brzmienie:

 

 1. „Organizator” – EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Perkuna 47, 04 – 164 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044577, zwany dalej „Organizatorem” lub „EXATEL”,
 2. „Warsztat” – organizowany przez EXATEL na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 7 czerwca 2019 roku, warsztat programistyczny nawiązujący tematycznie do zagadnień, które mogą być wykorzystane w budowie rozwiązań typu AntyDDoS
 3. „Uczestnik Warsztatu” – osoba, która zgłosiła się do udziału w Warsztacie Programistycznym EXATEL 2019, jego uczestnictwo zostało przyjęte przez organizatorów  na podstawie wykonanego zadania wstępnego  zwany dalej „Uczestnikiem”
 4. „Konferencja” – konferencja EXATEL Security Days 2019, odbywająca się w dniach 5-6 czerwca 2019 roku
 5. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Warsztatu „Eliminacje do Warsztatu Programistycznego EXATEL 2019”,
 6. „Nagroda” nagroda przyznawana po Eliminacjach. Jest nią: bezpłatny wstęp na Konferencję Exatel Security Days 2019 w dniach 5-6 czerwca 2019 roku oraz udział w Warsztatach, w dniu 7 czerwca 2019 roku.
 7. „Uczestnik Warsztatu” – osoba, która bierze udział w Eliminacjach do Warsztatu Programistycznego EXATEL 2019 lub w Warsztacie.

 

2. MIEJSCE I CZAS

 

Eliminacje do Warsztatów Programistycznych EXATEL są organizowane przez Organizatora i prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie, od dnia 13 maja 2019 roku start godzina: 00.00 i do 26 maja 2016 roku do godziny 23.59.

 

3. CEL ELIMINACJI

 

Celem Eliminacji do Warsztatu jest wyłonienie maksymalnie 20 osób, które najszybciej i najlepiej rozwiążą jedno z dwóch zadań opracowanych przez Organizatora w ramach Eliminacji, oraz prześlą rozwiązanie wybranego przez siebie zadania na adres: warsztat2019@exatel.pl.

4. UCZESTNICY

 

 1. Uczestnikami Eliminacji do Warsztatu oraz Warsztatu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, na zasadzie pełnej dobrowolności, zwani dalej „Uczestnikami Warsztatu”.
 2. Aby wziąć udział w Eliminacjach do Warsztatu, a później w Warsztacie, konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, dostępnego pod adresem:https://exatelsecuritydays.pl/regulamin-warsztat-2019/

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W ramach Eliminacji, Uczestnik Warsztatu będzie mógł rozwiązać wybrane przez siebie zadanie eliminacyjne
 2. Każde zadanie będzie sprawdzane przez prowadzących Warsztat – dedykowany zespół programistów Organizatora,
 3. Warsztat odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

6. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestnika Warsztatu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, aktualne miejsce pracy) będą chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Warsztatu jest Organizator (wskazany
  w § 1 lit. a. Regulaminu).
 3. Dane osobowe Uczestnika Warsztatu będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe Uczestnika „Eliminacji do Warsztatu Programistycznego EXATEL 2019” będą przetwarzane w celu wyłonienia jego zwycięzców, dla których Nagrodą przyznawaną
  po Eliminacjach będzie bezpłatny wstęp na Konferencję „Exatel Security Days 2019”
  w dniach 5-6 czerwca 2019 roku oraz udział w Warsztatach w dniu 7 czerwca 2019 roku
  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także dla celów promocji Konferencji oraz działalności Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Dane osobowe Uczestnika Warsztatu mogą być przekazywane Podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji „Eliminacji do Warsztatu Programistycznego EXATEL 2019”, Konferencji, Warsztatu, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne.
 6. Organizator będzie przetwarzał dane Uczestnika Warsztatu do czasu upływu terminów roszczeń wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 7. Organizator gwarantuje Uczestnikowi Warsztatu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Uczestnik Warsztatu ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Uczestnik Warsztatu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; www.uodo.gov.pl)).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w „Eliminacjach
  do Warsztatu Programistycznego EXATEL 2019”, kontaktu z Uczestnikiem Warsztatu, wymiany informacji związanych z tematem Konferencji, Warsztatu oraz rozwiązań i produktów omawianych podczas Konferencji.
 11. Dane osobowe Uczestnika Warsztatu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
  w tym profilowaniu.
 12. Organizator informuje, iż dane osobowe (imię i nazwisko) zwycięzców „Eliminacji do Warsztatu Programistycznego EXATEL 2019” mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych i prasie – podczas udziału w Konferencji, Uczestnik Warsztatu będzie mógł wyrazić zgodę na publikację swoich danych lub wizerunku przez Organizatora.
 13. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami warsztatu pod adresem: warsztat2019@exatel.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem odo@exatel.pl.

7. NAGRODA

 

 1. Nagrodą dla Uczestników Warsztatu jest bezpłatny wstęp na Konferencję Exatel Security Days 2019 w dniach 5-6 czerwca 2019 roku oraz udział w Warsztatach w dniu 7 czerwca 2019 roku.
 2. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub skorzystania z przyznanej Nagrody z przyczyn niezależnych  od  Organizatora. 
 4. Za brak możliwości skorzystania z nagrody  przez Uczestnika Warsztatu,  Uczestnikowi  nie przysługuje żadna rekompensata.